Sáng thế 24:57

Sáng thế 24:57 BPT

Mẹ và anh Rê-be-ca bảo, “Để gọi hỏi nó xem nó muốn sao.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ