Sáng thế 24:52

Sáng thế 24:52 BPT

Nghe vậy, người đầy tớ của Áp-ra-ham liền sấp mặt xuống đất trước mặt CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ