Sáng thế 24:49

Sáng thế 24:49 BPT

Bây giờ xin quí vị hãy đối xử tốt và thành thật cùng chủ tôi. Nếu không cũng xin cho biết để tôi liệu.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ