Sáng thế 24:27

Sáng thế 24:27 BPT

và thưa, “Chúc tụng CHÚA, Thượng Đế của Áp-ra-ham, chủ con. Ngài đã tỏ lòng nhân từ và chân thật cùng người và dẫn con đến ngay nhà thân nhân của người.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ