Sáng thế 24:24

Sáng thế 24:24 BPT

Rê-be-ca đáp, “Cha tôi là Bê-thu-ên, con của Minh-ca và Na-ho.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ