Sáng thế 24:10

Sáng thế 24:10 BPT

Người đầy tớ đem mười con lạc đà của Áp-ra-ham rồi lên đường, mang theo mình nhiều tặng phẩm quí giá. Anh đi đến vùng tây bắc xứ Mê-sô-bô-ta-mi vào thành Na-ho.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ