Sáng thế 22:10

Sáng thế 22:10 BPT

Xong Áp-ra-ham giơ dao định giết con mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng thế 22:10