Sáng thế 21:27

Sáng thế 21:27 BPT

Rồi Áp-ra-ham biếu A-bi-mê-léc một số chiên cừu, gia súc và hai bên kết ước với nhau.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ