Sáng thế 21:22

Sáng thế 21:22 BPT

Sau đó A-bi-mê-léc cùng Phi-côn, viên tư lệnh quân đội, đến bảo Áp-ra-ham, “Việc gì anh làm cũng được Thượng Đế phù hộ cả.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ