Sáng thế 21:15

Sáng thế 21:15 BPT

Chẳng bao lâu, túi đựng nước cạn, Ha-ga để con mình dưới một bụi cây.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ