Sáng thế 2:4

Sáng thế 2:4 BPT

Đây là câu truyện tạo dựng trời đất. Khi Thượng Đế mới dựng nên trời đất
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ