Sáng thế 2:13

Sáng thế 2:13 BPT

Con sông thứ hai tên Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cút.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ