Sáng thế 2:12

Sáng thế 2:12 BPT

Vàng xứ đó rất quí giá. Ở đó cũng có nhũ hương và hồng ngọc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ