Sáng thế 2:11

Sáng thế 2:11 BPT

Nhánh sông thứ nhất tên Phi-sôn, chảy quanh vùng đất Ha-vi-la là nơi có vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ