Sáng thế 2:1

Sáng thế 2:1 BPT

Thế là trời, đất và mọi vật trong đó đã được dựng nên xong.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ