Sáng thế 11:22

Sáng thế 11:22 BPT

Khi Sê-rúc được 30 tuổi thì sinh Na-ho.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ