E-xơ-ra 2:66

E-xơ-ra 2:66 BPT

Họ có 736 con ngựa, 245 con la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ