E-xơ-ra 2:60

E-xơ-ra 2:60 BPT

Họ là con cháu Đê-lai-gia, Tô-bia, và Nê-cô-đa gồm 652 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ