E-xơ-ra 2:57

E-xơ-ra 2:57 BPT

Sê-pha-tia, Hát-tin, Bô-kê-rết Ha-xê-ba-im, và A-mi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ