E-xơ-ra 2:56

E-xơ-ra 2:56 BPT

Gia-a-la, Đác-côn, Ghít-đên
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ