E-xơ-ra 2:54

E-xơ-ra 2:54 BPT

Nê-xia, và Ha-ti-pha.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ