E-xơ-ra 2:52

E-xơ-ra 2:52 BPT

Ba-lút, Mê-hi-đa, Hát-sa
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ