E-xơ-ra 2:51

E-xơ-ra 2:51 BPT

Bác-búc, Ha-cu-pha, Ha-sua
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ