E-xơ-ra 2:50

E-xơ-ra 2:50 BPT

Át-na, Mê-u-nim, Nê-phu-xim
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ