E-xơ-ra 2:5

E-xơ-ra 2:5 BPT

con cháu A-ra: 775 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ