E-xơ-ra 2:47

E-xơ-ra 2:47 BPT

Ghi-đên, Ga-ha, Rê-a-gia
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ