E-xơ-ra 2:46

E-xơ-ra 2:46 BPT

Ha-gáp, Sanh-mai, Ha-nan
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ