E-xơ-ra 2:45

E-xơ-ra 2:45 BPT

Lê-ba-na, Ha-ga-ba, Ác-cúp
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ