E-xơ-ra 2:44

E-xơ-ra 2:44 BPT

Kê-rô, Si-a-ha, Ba-đôn
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ