E-xơ-ra 2:43

E-xơ-ra 2:43 BPT

Sau đây là những người giúp việc trong đền thờ: con cháu Xi-ha, Ha-su-pha, Ta-ba-ốt
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ