E-xơ-ra 2:41

E-xơ-ra 2:41 BPT

Sau đây là các ca sĩ: con cháu A-sáp: 128 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ