E-xơ-ra 2:4

E-xơ-ra 2:4 BPT

con cháu Sê-pha-tia: 372 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ