E-xơ-ra 2:37

E-xơ-ra 2:37 BPT

con cháu Im-mê: 1.052 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ