E-xơ-ra 2:34

E-xơ-ra 2:34 BPT

thị trấn Giê-ri-cô: 345 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ