E-xơ-ra 2:33

E-xơ-ra 2:33 BPT

thị trấn Lốt, Ha-đích, và Ô-nô: 725 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ