E-xơ-ra 2:32

E-xơ-ra 2:32 BPT

thị trấn Ha-rim: 320 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ