E-xơ-ra 2:31

E-xơ-ra 2:31 BPT

thị trấn Ê-lam khác: 1.254 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ