E-xơ-ra 2:30

E-xơ-ra 2:30 BPT

thị trấn Mác-bích: 156 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ