E-xơ-ra 2:29

E-xơ-ra 2:29 BPT

thị trấn Nê-bô: 52 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ