E-xơ-ra 2:28

E-xơ-ra 2:28 BPT

thị trấn Bê-tên và A-hi: 223 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ