E-xơ-ra 2:27

E-xơ-ra 2:27 BPT

thị trấn Mích-mát: 122 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ