E-xơ-ra 2:26

E-xơ-ra 2:26 BPT

thị trấn Ra-ma và Ghê-ba: 621 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ