E-xơ-ra 2:25

E-xơ-ra 2:25 BPT

thị trấn Ki-ri-át Giê-a-rim, Kê-phi-ra, và Bê-ê-rốt: 743 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ