E-xơ-ra 2:24

E-xơ-ra 2:24 BPT

thị trấn Ách-ma-vết: 42 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ