E-xơ-ra 2:23

E-xơ-ra 2:23 BPT

thị trấn A-na-thốt: 128 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ