E-xơ-ra 2:21

E-xơ-ra 2:21 BPT

Sau đây là những người thuộc thị trấn Bết-lê-hem: 123 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ