E-xơ-ra 2:20

E-xơ-ra 2:20 BPT

con cháu Ghíp-ba: 95 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ