E-xơ-ra 2:19

E-xơ-ra 2:19 BPT

con cháu Ha-sum: 223 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ