E-xơ-ra 2:18

E-xơ-ra 2:18 BPT

con cháu Giô-ra: 112 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ