E-xơ-ra 2:16

E-xơ-ra 2:16 BPT

con cháu A-te, qua gia đình Xê-đê-kia: 98 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ